(+371) 20-777-007

Mēs
sastādām
līgumus!

Izvēlies sev piemērotāko

Ja neatradāt vajadzīgo līgumu, droši sazinieties ar mums!

Pirkuma līgums

cena €40

Līgums, ar ko viena puse apsola otrai par norunātas naudas summas samaksu atdot zināmu lietu vai tiesību.

Pasūtīt

Maiņas līgums

cena €30

Divu personu abpusējs apsolījums dot vienu priekšmetu pret otru, izņemot naudu (par maiņas līguma priekšmetu var būt nevien ķermeniskas lietas, bet arī prasījumi un citādas tiesības).

Pasūtīt

Uztura līgums

cena €40

Viena puse nodod otrai naudā vai graudā kādu mantisku vērtību, par ko otrā tai dod uzturu, kamēr uztura ņēmējs dzīvo, ja vien par šā pienākuma ilgumu nav norunāts citādi.

Pasūtīt

Piegades līgums

cena €60

Viena puse (piegādātājs) uzņemas piegādāt otrai (pasūtītājam) noteiktu lietu par zināmu cenu.

Pasūtīt

Nomas un īres līgumi

cena €60

Viena puse piešķir vai apsola otrai par zināmu nomas vai īres maksu kādas lietas lietošanu.

Pasūtīt

Darba līgums

cena €30

Ar darba līgumu viena puse uzņemas strādāt otrai darbu par atlīdzību.

Pasūtīt

Uzņēmuma līgums

cena €40

Viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.

Pasūtīt

Pārvadājuma līgums

cena €40

Pārvadātājs uzņemas nosūtītāja nodotās lietas pārvest par norunātu maksu no vienas vietas uz otru norādītu vietu un tās tur nodot adresātam.

Pasūtīt

Sadarbības līgums

cena €60

Divu vai vairāk personu vienošanās kopēja mērķa sasniegšanai ar kopīgiem spēkiem vai līdzekļiem.

Pasūtīt

Pilnvarojuma līgums

cena €30

Viena puse (pilnvarnieks) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras devējam, pilnvarotājam, uzdevuma devējam) - zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu.

Pasūtīt

Komisijas līgums

cena €60

Līgums ar ko viena puse uztic otrai kādu kustamu lietu pārdošanai par zināmu cenu, ar nosacījumu, lai saņēmējs pēc zināma laika, bet ja laiks nav noteikts, pēc īpašnieka pieprasījuma, vai nu samaksā minēto cenu, vai atdod pašu lietu.

Pasūtīt

Dāvinājuma līgums

cena €30

Dāvinājums ir darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.

Pasūtīt

Aizdevuma līgums

cena €30

Līgums, ar ko viena puse apsola aizdevumu dot, bet otra to pieņemt.

Pasūtīt

Patapinājuma līgums

cena €50

Patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu. Par patapinājuma priekšmetu var būt kā kustamas, tā arī nekustamas lietas.

Pasūtīt

Glabājuma līgums

cena €40

Ar glabājuma līgumu glabātājs uzņemas uzglabāt kustamu lietu, ko viņam nodevis glabājuma devējs.

Pasūtīt

Laulības līgums

cena €60

Laulības līgums ir īpaša veida līgums, ar kuru var nodibināt, grozīt un izbeigt laulāto mantiskās attiecības.

Pasūtīt

Kas vēl ir mūsu spēkos?

Komercdarbības, nodokļi, darba un uzņēmējdarbības tiesības un daudzas citas jurisprudences jomas - mēs Jums palīdzēsim!

Kompanijas apkalpošana

Pilna juridisko un/vai grāmatvēdības pakalpojumu klāsta juridisko personu apkalpošana.

Darba tiesības

Darba strīdu (strīdi starp darbinieku un darba devēju), tanī skaitā kolektīvu darba tiesību strīdu, izskatīšana un palīdzība, tanī skaitā: dokumentu sagatavošana un nosūtīšana (iesniegšana) (piemēram, pretenzijas un prasības sagatavošana un iesniegšana darba devējam, prasības pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā), darbinieka un/vai darba devēja interešu pārstāvībai tiesā un iestādē.

Konsultācijas un pārstāvēšana

Jebkura veida juridiskās konsultācijas, fiziskās un juridiskās personas interešu pārstāvēšana tiesā, valsts un pasvaldības iestādes.

Administratīvās tiesības un process

Jūsu attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm, piedāvājam, tani skaitā: konsultācijas un informāciju par iespējām aizstāvēt savas tiesības; pārsūdzības sagatavošanu; pārstāvību valsts iestādēs un tiesā; atlīdzības piedzīšanu no valsts iestādēm par to nelikumīgu darbību.

Parādu piedziņa

Parādu piedziņa (no juridiskām un fiziskām personām) ārpustiesas un tiesas ceļā - pakalpojums tanī skaitā ietvēr sevī: juridiskās konsultācijas, piedāvājot piemērotāko parāda atgūšanas procesu; nepieciešamo dokumentu sagatavošanu; prasības pieteikuma iesniegšanu tiesvedības procesa uzsākšanai; kreditora pārstāvību tiesā; dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu (t.sk. zvērinātam tiesu izpildītājam).

Fiziskas personas maksātnespējas process

Fiziskas personas maksātnespējas process dod iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Vienlaikus maksātnespējas procesa mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas. Persona var pieteikt maksātnespējas procesu, ja tai ir finansiālas grūtības un nav iespējasnokārtot parādsaistības, kuras kopā pārsniedz iepriekš 5000 eiro, un kurām ir iestājies izpildes termiņš, vai arī sakarā ar pierādāmiem (paredzamiem) apstākļiemšai personai nebūs iespējams nokārtotparādsaistības, kuras kopā pārsniedz 10000 eiro, un kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā. (Piemēram, ja persona tiek atlaista no darba, un tādēļ paredz, ka vairs nespēs segt savas uzņemtās saistības.)

JURIDISKAIS ATBALSTS

+371 20 777 007

Brauciet pie mums ciemos: Krišjāņa Barona iela 64, 6. kab., Rīga, Latvija, LV-1011
Sūtiet mums e-pastu: info@ligums.lv
Zvaniet mums pa tālruni: (+371) 20 777 007

Seko mums